Pracownia Liderów NGO’s - Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Pracownia Liderów NGO’s

Projekt  „Pracownia Liderów NGO’s” realizowany w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie II.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa. 

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nr POWR.02.16.00-00-0018/16-00 podpisana z Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Wartość projektu: 1 087 944,00 zł
– ze środków europejskich: 916 919,20 zł
– ze środków dotacji celowej: 171 024,80 zł

Projekt jest realizowany w partnerstwie, gdzie liderem jest Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych z siedzibą przy ulicy Solec 81B nr lokalu: 73A, 00-382 Warszawa, a partnerem: Fundacją Instytut Debaty Publicznej z siedzibą przy al. gen. Józefa Hallera 249B, nr lokalu 6, 80-502 Gdańsk.

O PROJEKCIE

Pracownia Liderów NGO’s jest projektem szkoleniowym, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym. Naszym zadaniem będzie podniesienie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Polski w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomicznej analizy prawa.

W ramach projektu zakłada się 2 zadania:

Zadanie nr 1 – Akademia Ekspercka NGO: 7 edycji 3-dniowych szkoleń, każde przewidziane dla 60 uczestników
Zadanie nr 2 – Pracownia Liderów Prawa: 2 cykle roczne szkoleń, które składać się będą z 8 zjazdów po 3 dni. Każdy cykl przewidziany jest dla 30 uczestników

Realizacja projektu przyczyni się do trwałego wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych objętych wsparciem w zakresie legislacji i udziału w procesie stanowienia prawa. Nastąpi trwałość kwalifikacji i podniesienie kompetencji eksperckich przedstawicieli ww. instytucji, tj. m.in.: z zakresu etyki prawniczej i etosu poszczególnych podmiotów uczestniczących w procesie stanowienia prawa, liderskich i komunikacyjnych.

Dokumenty do pobrania:

DLA KOGO?

Szkolenia w ramach zadania nr 1 – Akademia Ekspercka NGO (I etap) są dedykowane dla 420 osób z terenu całej Polski w wieku od 18 r.ż. z wykształceniem minimum średnim – przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym wolontariuszy pracujących na ich rzecz, chcących podnieść swoje kompetencje eksperckie w zakresie legislacji i udziału w procesie stanowienia prawa, w tym w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomicznej analizy prawa.

Szkolenia w ramach zadania nr 2 – Pracownia Liderów Prawa (II etap) są dedykowane dla 60 osób, które uczestniczyły w I etapie szkoleń i zdały poprawnie test podsumowujący nabytą wiedzę oraz wyróżniały się umiejętnościami i kompetencjami w omawianym obszarze.

Projekt realizuje zasadę równości szans dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Przykłady organizacji pozarządowych (NGO):

 • Fundacja,
 • Stowarzyszenie,
 • Klub sportowy,
 • Ochotnicza Straż Pożarna,
 • Organizacja harcerska,
 • Parafia,
 • Związek wyznaniowy,
 • Związek pracowniczy,
 • Koło gospodyń wiejskich.

KALENDARIUM SZKOLEŃ

Zadanie nr 1 – Akademia Ekspercka NGO

 • Zadanie 1 zakończone.

Szkolenia które się odbyły:
 • 28-30/06/2019 r. szkolenie w Warszawie

 • 29-31/03/2019 r. szkolenie w Poznaniu

 • 22-24/02/2019 r. szkolenie w Krakowie

 • 18-20/01/2019 r. szkolenie we Wrocławiu

 • 29/06-01/07/2018 r. szkolenie w Pruszczu Gdańskim

 • 22-24/06/2018 r. szkolenie w Warszawie

 • 15-17/06/2018 r. szkolenie w Lublinie

Zadanie nr 2 – Pracownia Liderów Prawa

Szkolenia, które się odbyły:
 • 22-24/11/2019 r.

 • 6-8/12/2019 r.

 • 13-15/12/2019 r.

 • 4-5/01/2020 r.

 • 17-19/01/2020 r.

Szkolenia które się odbyły:
 • 8-10/11/2019 r.

 • 25-27/10/2019 r.

 • 18-20/01/2019 r.

 • 13-15/07/2018 r.

 • 14-15/09/2018 r.

 • 28-30/09/2018 r.

 • 12-14/10/2018 r.

 • 26-28/10/2018 r.

 • 23-25/11/2018 r.

 • 07-09/12/2018 r.

JAK APLIKOWAĆ?

Zapraszamy do aplikowania na szkolenia. W celu zgłoszenia należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy. Każdy uczestnik musi zapoznać się z Regulaminem Projektu.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans płci, równego dostępu oraz zrównoważonego rozwoju. W projekcie może uczestniczyć do 6 przedstawicieli jednego NGO.

Liczba miejsc ograniczona. Organizatorzy dokonują weryfikacji zgłoszeń. Informacja o przyjęciu na szkolenia zostanie przesłana poprzez e-mail. Lista uczestników zostanie opublikowana na stronie projektu. Po zakwalifikowaniu się na szkolenie przed przystąpieniem do projektu należy podpisać umowę.

Zadanie nr 1 – Akademia Ekspercka NGO (zakończone)

Szkolenia które się odbyły w 2019:

Warszawa 28 – 30 czerwiec 2019r.

Lista osób Pracownia Liderów NGO’s – Warszawa

Poznań 29 – 31 marzec 2019r.

Lista osób Pracownia Liderów NGO’s – Poznań

Kraków 22 – 24 luty 2019r.

Lista osób Pracownia Liderów NGO’s – Kraków

Wrocław 18 – 20 stycznia 2019r.

Lista osób Pracownia Liderów NGO’s – Wrocław

Szkolenia które się odbyły w 2018:

Pruszcz Gdański 29 czerwca – 1 lipca 2018r.

Lista osób Pracownia Liderów NGO’s – Pruszcz Gdański

Warszawa 22 – 24 czerwca 2018r.

Lista osób Pracownia Liderów NGO’s – Warszawa

Lublin 15 – 17 czerwca 2018r.

Lista osób Pracownia Liderów NGO’s – Lublin

Zadanie nr 2 – Pracownia Liderów Prawa

Lista osób zakwalifikowanych do zadania nr 2

Lista osób zakwalifikowanych do badania 2 edycji II

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytania ofertowe zadanie Nr.1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest wynajem 3 sal konferencyjnych, zapewnienie usługi cateringowej, bufetu kawowego oraz usługi hotelowej dla uczestników szkolenia, które odbędzie się w terminie 28 – 30 czerwca 2019 r., (piątek – niedziela).

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest wynajem 3 sal konferencyjnych, zapewnienie usługi
cateringowej, bufetu kawowego oraz usługi hotelowej dla uczestników szkolenia, które
odbędzie się w terminie 29 – 31 marca 2019 r., (piątek – niedziela).

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkoleń we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest wynajem 3 sal konferencyjnych, zapewnienie usługi cateringowej, bufetu kawowego oraz usługi hotelowej dla uczestników szkolenia, które odbędzie się w terminie
22 – 24 lutego 2019 (piątek – niedziela).

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest wynajem 3 sal konferencyjnych, zapewnienie usługi cateringowej, bufetu kawowego oraz usługi hotelowej dla uczestników szkolenia, które odbędzie się w terminie 18.01-20.01.2019 (piątek – niedziela).

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Dot.: Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkoleń w Lublinie, Warszawie i Gdańsku dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Dot.: Opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych, skryptu merytorycznego oraz zakup i dostarczenie książek tematycznych i certyfikatów dla uczestników projektu „Pracownia Liderów NGO” oraz przygotowanie prezentacji dla prowadzących zajęcia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Dot.: Wynajem sal konferencyjnych z niezbędnym wyposażeniem technicznym, zapewnienie usługi cateringowej i hotelowej dla uczestników projektu – województwo pomorskie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Dot.: Wynajem sal konferencyjnych z niezbędnym wyposażeniem technicznym, zapewnienie usługi cateringowej i hotelowej dla uczestników projektu – województwo mazowieckie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Dot.: Wynajem sal konferencyjnych z niezbędnym wyposażeniem technicznym, zapewnienie usługi cateringowej i hotelowej dla uczestników projektu – województwo lubelskie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 (Anulowane)

Dot.: Wynajem sal konferencyjnych z niezbędnym wyposażeniem technicznym, zapewnienie usługi cateringowej i hotelowej dla uczestników projektu

Zapytania ofertowe zadanie Nr.2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wydruk skryptu merytorycznego (na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego prezentacji) oraz dostawa książek tematycznych i certyfikatów dla uczestników szkoleń.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia w Gdańsku indywidualnych spotkań mentoringowych z maksymalnie 30 uczestnikami projektu pn. „Pracownia Liderów NGO’s”. w zakresie legislacji, w szczególności z udziałem osób bezpośrednio zaangażowanych w procesy legislacyjne, w szczególności na etapie przygotowywania projektów aktów normatywnych w ministerstwach i urzędach centralnych oraz konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, gdzie odbywa się zasadniczy merytorycznie etap prac prawodawczych.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu „Pracownia Liderów NGO” w następujących terminach i lokalizacjach:

• 25-27.10.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 08-10.11.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 22-24.11.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 06-08.12.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 13-15.12.2019 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 03-05.01.2020 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
• 17-19.01.2020 r. (piątek-niedziela), w województwie pomorskim do 10 km od dworca PKP Gdańsk Główny.
Terminy szkoleń mogą ulec zmianie, jednak szkolenie musi odbyć się najpóźniej do dnia 19.01.2020 r. Dokładna lokalizacja i termin szkolenia zostaną podane wybranemu Wykonawcy najpóźniej do dnia 21.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal konferencyjnych z niezbędnym wyposażeniem technicznym, zapewnienie usługi cateringowej i hotelowej dla uczestników projektu „Pracownia Liderów NGO” w wyznaczonych terminach.

Zapytania ofertowe Instytut Inicjatyw Publicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/2018 (NIEROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 35 kompletów materiałów szkoleniowych (komplet: skrypt i 4 książki) dla uczestników projektu „Pracownia Liderów NGO” w następującym terminie: do 27 czerwca 2019 roku w Warszawie.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie spotkań mentoringowych dla uczestników projektu „Pracownia Liderów NGO”.w następującym terminie: od dnia podpisania umowy do 24 marca 2019 roku w Warszawie.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu komunikacji w zespole. Leardeship. Praktyczne warsztaty — w Warszawie dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym także zamiany regulacji w zakresie działalności NGO’s w Warszawie dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu dochodzenia roszczeń z tytułu szkody na mieniu i na osobie, w tym także wybranych zagadnień związanych z problematyką odpowiedzialności organizacji pozarządowych w Warszawie dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym między innymi pozyskiwania środków na prowadzenie działalności pozarządowej w Warszawie dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu prawnych aspektów współpracy z administracją publiczną w realizacji projektów przygotowywanych przez organizacje pozarządowe, a także podstawowych zasad rozliczania projektów w Warszawie dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu komunikacji, dyskursu publicznego i dyskursu prawnego w zakresie działalności organizacji pozarządowych w Warszawie dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym kwestii związanych z zawieraniem umów oraz relacjami z organami administracji publicznej, współpracy organizacji pozarządowych oraz cywilnoprawnych aspektów działalności organizacji pozarządowych w War-szawie dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu zamówień publicznych oraz innych trybów wyboru wykonawców przy realizacji projektów ze środków UE dla organizacji pozarządowych, w tym między innymi sposobów przygotowywania procedur, zasad wyboru oraz przygotowywania dokumentacji oraz rozliczania wniosków w Warszawie dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu umiejętności komunikacji językowej w ramach działaności organizacji, w tym także w zakresie współdziałania z administracją publiczną w Warszawie dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO’s”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu marketingu, social media oraz budowania wizerunku organizacji pozarządowej w Warszawie dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu zarządzania projektami, w tym metodyki zarządzania projektami oraz pracy w grupach w Warszawie dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, w tym w szczególności analizy potencjału zawodowego w War-szawie dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu leadership, praca zespołowa oraz praktycznych aspektów komunikacji w Warszawie dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO’s”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu zarządzania projektami w Warszawie dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu teorii i filozofii prawa w Warszawie dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu udziału organizacji pozarządowych w procesie legislacyjnym w Warszawie dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO”.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu Fundraisingu w Warszawie dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO”.

Zapytanie ofertowe na zapewnienie usług hotelarskich i konferencyjnych, na potrzeby organizacji 8 zjazdów szkoleniowych (ROZSTRZYGNIĘTY)

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie w okresie od dnia 13 lipca 2018 r. do 20 stycznia 2019 r. usług hotelarskich i konferencyjnych, na potrzeby organizacji 8 zjazdów szkoleniowych, w tym pokoi hotelowych (noclegowych), wyżywienia oraz bufetu kawowego dla uczestników, miejsc parkingowych oraz sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem i obsługą.

ORGANIZATORZY