11 Europejskich Celów Młodzieżowych

Europejskie cele młodzieżowe są rezultatem szóstego cyklu Unijnego Dialogu Młodzieżowego (usystematyzowanego dialogu z młodzieżą, decydentami, badaczami i innymi interesariuszami) zatytułowanego „Młodzież w Europie: co dalej?”. Celem tego cyklu było zebranie opinii młodych osób i wniesienie wspólnego wkładu w formułowanie strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019 – 2027.

#1 ŁĄCZENIE EU Z MŁODZIEŻĄ

Zwiększenie wśród młodzieży poczucia przynależności do projektu europejskiego oraz budowanie mostów między UE a młodzieżą w celu odzyskania zaufania i zwiększenia uczestnictwa młodych osób.

#2 RÓWNOŚĆ WSZYSTKICH PŁCI

Zapewnienie równości wszystkich płci oraz podejść uwzględniających aspekt płci we wszystkich sferach życia młodych osób.

#3 WŁĄCZAJĄCE SPOŁECZEŃSTWA

Umożliwianie i zapewnienie włączenia społecznego wszystkich młodych ludzi.

#4 INFORMOWANIE I KONSTRUKTYWNY DIALOG

Zapewnienie młodym osobom lepszego dostępu do wiarygodnych informacji oraz wspieranie ich zdolności do krytycznej oceny informacji i angażowanie ich w partycypacyjny i konstruktywny dialog.

#5 ZDROWIE PSYCHICZNE
I DOBROSTAN

Zapewnienie lepszego dobrostanu psychicznego i położenie kresu stygmatyzacji z uwagi na problemy dotyczące zdrowia psychicznego, a tym samym propagowanie włączenia społecznego wszystkich młodych osób.

#6 POPRAWA SYTUACJI MŁODZIEŻY WIEJSKIEJ

Stworzenie warunków umożliwiających młodym osobom wykorzystanie potencjału na obszarach wiejskich.

#7 WYSOKIEJ JAKOŚCI ZATRUDNIENIE DLA WSZYSTKICH

Zagwarantowanie dostępnego rynku pracy zapewniającego możliwości prowadzące do dobrej jakości miejsc pracy dla młodzieży.

#8 WYSOKIEJ JAKOŚCI UCZENIE SIĘ

Zintegrowanie i usprawnienie różnych form uczenia się, a przez to wyposażenie młodych osób w sposób umożliwiający stawienie czoła nieustannie zmieniającym się warunkom życia w XXI w.

#9 PRZESTRZEŃ I UCZESTNICTWO DLA WSZYSTKICH

Wzmocnienie uczestnictwa młodych osób w życiu demokratycznym i ich autonomii, a także zapewnienie specjalnej przestrzeni dla młodzieży we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

#10 ZRÓWNOWAŻONA ZIELONA EUROPA

Zbudowanie społeczeństwa, w którym wszystkie młode osoby aktywnie działają na rzecz środowiska, są wyedukowane w tej dziedzinie i zdolne dokonywać zmian w swoim codziennym życiu.

#11 ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE I EUROPEJSKIE PROGRAMY NA RZECZ MŁODZIEŻY

Zapewnienie równego dostępu wszystkich młodych osób do organizacji młodzieżowych i europejskich programów na rzecz młodzieży i budowanie w ten sposób społeczeństwa opartego na europejskich wartościach i tożsamości europejskiej.