Unijna Konferencja Młodzieży w Pradze (Czechy)

W dniach 11.07 – 13.07 odbyła się Unijna Konferencja Młodzieży w Pradze, organizowana w ramach 9. cyklu Unijnego Dialogu Młodzieżowego.

Z Polski uczestniczyło w niej trzech młodzieżowych delegatów, oraz przedstawiciel Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Konferencja ta była dla uczestników miejscem do dyskusji na tematy ważne dla młodych m.in. szkolnictwo i edukacja, wzmacnianie pozycji młodzieży, infrastuktura. Było to również miejsce do podzielenia się dobrymi praktykami stosowanymi w naszym kraju oraz poznania dobrych praktyk z innych krajów Unii Europejskiej. To ważne, aby głos Polski był reprezentowany na tego typu konferencjach.

zdjęcie przedstawiające priorytet Czeskiej prezydencji, #10 Europejski Cel Młodzieżowy „Zrównoważona Zielona Europa”

Co udało się wypracować?

Uczestnicy konferencji wskazali czynniki, które przyczyniają się do tworzenia dobrych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i włączania:

 • niskie progi uczestnictwa w ramach projektów i inicjatyw
 • dostęp do wiarygodnych informacji
 • dostępne i atrakcyjne podejścia do komunikacji i kontaktów zewnętrznych
 • mechanizmy uczestnictwa politycznego, które pociągają decydentów do odpowiedzialności
 • międzysektorowe rzecznictwo na rzecz inwestycji w zrównoważoną infrastrukturę
 • międzypokoleniowy dialog polityczny
 • infrastruktura dysponująca odpowiednimi zasobami dla młodzieży

Wypracowali oni również następujące mechanizmy wsparcia umożliwiające rozwój dobrych praktyk:

 • Wspieranie podejść i badań opartych na dowodach
 • Spójne, przejrzyste i systematyczne monitorowanie, ewaluacja i ocena to kluczowe procesy, które pomagają we wprowadzaniu dobrych praktyk. Wymaga to współpracy osób pracujących z młodzieżą, decydentów oraz badaczy i ekspertów.
 • Wzmocnienie pracy z młodzieżą
 • Zwiększenie liczby osób pracujących z młodzieżą, dostępu do finansowania, poziomu szkoleń oraz ogólnej zdolności i potencjału osób pracujących z młodzieżą w celu wspierania młodych ludzi w angażowaniu się w tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego.
 • Wspieranie znaczącego uczestnictwa młodzieży w życiu politycznym
 • Budowanie kultur uczestnictwa wśród młodych ludzi oraz połączeń pomiędzy młodymi ludźmi a decydentami we wszystkich dziedzinach.
 • Dostęp do przestrzeni i miejsc uczestnictwa oraz bezpośredniej reprezentacji młodych ludzi w organach decyzyjnych.
 • Wykorzystanie potencjału edukacji formalnej
 • Należy wzmocnić edukację obywatelską i polityczną w formalnym szkolnictwie, ponieważ obie stanowią mechanizmy wsparcia, które umożliwiają pojawienie się dobrych praktyk.
 • Tworzenie wzajemnie połączonej, zrównoważonej infrastruktury
 • Aby młodzi ludzie mogli dokonywać sensownych wyborów dotyczących zrównoważonego stylu życia, potrzebny jest dostęp do zrównoważonej infrastruktury.
zdjęcie przedstawiające uczestników Unijnej Konferencji Młodzieży w Pradze

zdjęcia pochodzą ze strony https://www.facebook.com/euyouthconf oraz z archiwum czeskiej prezydencji