Unijna Konferencja Młodzieży w Växjö (Szwecja)

Szwecja sprawowała prezydencję w Radzie UE w pierwszej połowie 2023 roku. Unijna Konferencja Młodzieży w Växjö była trzecią – podsumowującą 9. cykl konferencją w ramach trio prezydencji Francja-Czechy-Szwecja. Celem Tej konferencji było zaangażowanie młodych ludzi w dyskusje i rozważania z decydentami i polityki na temat społecznego wymiaru zrównoważonej Europy dla młodzieży. Poprzez sesje grup roboczych i dyskusje plenarne jednym z głównych celów konferencji było sformułowanie zaleceń oraz krótkie abstrakty pomocnicze do każdego z pięciu tematów: Informacja i edukacja, Działanie i upodmiotowanie, Zarządzanie, Ruch społeczny i solidarność, Dostęp do infrastruktury. Uczestnicy konferencji pracowali wspólnie w 10 grupach roboczych, po dwie dla każdego tematu. Grupy robocze składały się z 20-25 uczestników. W każdej grupie roboczej był jeden facylitator i jeden harvester, których rolą było prowadzenie dyskusji i dokumentowanie wyników.

zdjęcie przedstawiające jedną z grup tematycznych pracującą nad tematem „Education and information”

Co udało się wypracować?

Podczas konferencji europejscy delegaci młodzieżowi podzielili się swoimi pomysłami i opiniami na temat aktualnych wyzwań związanych z europejskimi celami młodzieżowymi. Zaproponowali dobre praktyki oraz rozwiązania w celu poprawy sytuacji młodych ludzi w ww. obszarach. Delegaci młodzieżowi mieli również możliwość wzięcia udziału w dyskusjach z decydentami i ekspertami.

Rezultaty:

  • Zwrócenie uwagi na nierówności społeczne, szczególnie u młodych ludzi i wypracowywanie rozwiązań eliminujących ten problem,
  • Zwiększanie różnorodności wśród młodzieżowych delegatów, w szczególności reprezentujących mniejszości.
  • Ważną sprawą jest pomoc i zapewnienie wsparcia Ukrainie (zaproszenie na konferencję delegacji ukraińskiej oraz przemówienia podkreślające wagę problemu),
  • Czerpanie inspiracji przez inne państwa za pośrednictwem Raportu Śródokresowego z 9. vyklu Unijnego Dialogu Młodzieżowego,
  • Aktywizacja młodzieży poprzez włączanie jej w rozmowy z decydentami, udział w młodzieżowych radach czy konsultacjach oraz inicjatywach skierowanych do młodych ludzi.
230322 EU Youth Conference in Växjö Family photo Photo: Josefine Stenersen/Regeringskanliset