Polityka Prywatności - Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Polityka Prywatności

Przetwarzanie danych osobowych Darczyńców
Klauzula Informacyjna

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” chcemy
poinformować Cię o tym, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych
z siedzibą w Warszawie (00-382), ul. Solec 81b lok. 73a, (dalej: „Fundacja”), e-mail:
kontakt@fim.edu.pl.
2. Fundacja powołała inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez email kontakt@fim.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby Fundacji Inicjatyw
Młodzieżowych.
3. Twoje dane osobowe, kontaktowe i płatnicze będą przetwarzane wyłącznie w celu:
a) obsługi bankowej i księgowej darowizn przekazywanych przez Ciebie na rzecz
Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych,
b) informowania Cię (za pomocą emaili, SMSów, przesyłek pocztowych oraz
telefonicznie) o działaniach Fundacji związanych z działalnością statutową, naszych
aktualnych projektach, o sposobach na to jak można dodatkowo zaangażować się w
nasze działania, oraz o szczegółach związanych z Twoimi darowiznami,
c) realizacji uzasadnionego interesu Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych; uzasadnionym
interesem Fundacji jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa u Administratora, ochrona
przed roszczeniami i dochodzenie należności oraz realizacja wewnętrznych celów
administracyjnych, analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
d) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi podstawą
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych (art.
6 ust. 1 lit f RODO).
4. Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych będzie przetwarzać Twoje dane:
a. w zakresie celu wskazanego w pkt 3 a) – przez okres niezbędny do zgodnego z
prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku, w którym
przekazano darowiznę);
b. w zakresie celu wskazanego pkt 3 b) – do czasu cofnięcia Twojej zgody, o której
mowa w pkt 3 b), przy czym zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie;
c. w zakresie celu wskazanego w pkt 3 c) – do czasu wypełnienia prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora stanowiących podstawę
tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej
niż przez okres 10 lat.
W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe,
okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego
zakończenia postępowania.
5. Dostęp do Twoich danych osobowych (tylko w niezbędnym zakresie) – będą mieć
wyłącznie upoważnieni pracownicy Fundacji, podmioty, którym Fundacja powierzyła
przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, podmioty
świadczące usługi doradczo–kontrolne, podmioty przetwarzające dane w celu
prowadzenia zastępstwa procesowego, oraz podmioty wchodzące w skład struktur
organizacyjnych Fundacji.
6. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który
może skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (żeby lepiej reagować
na Twoje potrzeby), w tym decyzji opartych na profilowaniu (również przy użyciu
narzędzi wskazanych w pkt 7 poniżej) i w efekcie możesz otrzymywać od Fundacji
bardziej dopasowane do Ciebie informacje. Przysługuje Ci prawo do wniesienia w
dowolnym momencie sprzeciwu na opisane w tym punkcie przetwarzanie.
7. Twoje dane osobowe będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przetwarzając Twoje dane
korzystamy również z narzędzi analitycznych takich jak Facebook Analytics i Google
Analytics, co może wiązać się z przekazaniem Twoich danych do państwa spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8. Masz pełne prawo do dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez
Fundację Inicjatyw Młodzieżowych, do:
● dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
● sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
● żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
● żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
● prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w celu,
o którym mowa w pkt 3 c).
W wyżej wymienionych przypadkach skontaktuj się z biurem Fundacji Inicjatyw
Młodzieżowych (mail:kontakt@fim.edu.pl, ul. Solec 81b lok. 73a, 00-382 Warszawa
9. Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niewłaściwy, masz prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).